GameINN – dotacje na produkcję gier

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw – twórców z branży gier wideo, w programie GAMEINN

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 czerwca do 16 sierpnia 2016 r.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Budżet i poziom dofinansowania:

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego GAMEINN wynosi 80 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro i Mały 70% 80% 45% 60%
ŚŒredni 60% 75% 35% 50%
inny niż MŚP 50% 65% 25% 40%
* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Opis programu sektorowego GameINN

źródła : NCBiR

Zainteresowanych pozyskaniem do dotacji zapraszamy do kontaktu

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)